Aktualności Biznes

Powiat sprzedaje nieruchomość po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie

Powiat Dzierżoniowski zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłym Szpitalu Miejskim w Bielawie.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczący nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 699/41 oraz nr 702 obręb Północ, położonej przy ul. Wolności 114 w Bielawie, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 2526 m².

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa położona jest w śródmiejskiej części miasta Bielawa między ul. Wolności a ul. Żeromskiego. Oznaczona geodezyjnie jako działka nr 699/41 o pow. 0.3910 ha, zabudowana budynkiem byłego Szpitala Miejskiego, oraz działka nr 702 o pow. 0.0106 ha, stanowiąca drogę dojazdową do nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SW1D/00031405/7.

Na działce zlokalizowany jest budynek o powierzchni użytkowej 2526 m² oraz kubaturze 13822 m³ wpisany do ewidencji zabytków miasta Bielawy. Czterokondygnacyjny budynek został wykonany w technologii tradycyjnej w stylu neogotyckim w XIX wieku. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krytej dachówką. Obiekt posiada m.in. wewnętrzną instalację CO, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, odgromową. Ogrzewany za pośrednictwem węzła CO należącego do spółki miejskiej. W centralnej części budynku funkcjonuje winda towarowo-osobowa.

Kształt działki nieregularny zbliżony do prostokąta, płaski zadrzewiony, porośnięty krzewami oraz trawą. Nieruchomość ogrodzona ogrodzeniem z przęseł stalowych oraz murem.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Dla ww. nieruchomości nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr LVI/552/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 października 2014 roku, w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego wyznaczono kierunki rozwoju związane z koncentracja usług centrotwórczych. Oznaczony symbolem UC – teren obszaru centralnego.
Cena nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości 2 500 000 zł (netto) zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. – o podatku od towarów i usług.

Inne informacje
Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego: ul. Rynek 27, ul. Świdnicka 38 w Dzierżoniowie, oraz zamieszcza na stronie internetowej, stronie BIP urzędu w dniu 28 stycznia 2022r. na okres 21 dni tj. – do dnia 18 lutego 2022r.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele tej nieruchomości lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem złożenia do Zarządu Powiatu wniosku o nabycie, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 11 marca 2022r.
Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTÓW
MAPA EWIDENCYJNA

Content retrieved from: https://pow.dzierzoniow.pl/powiat-sprzedaje-nieruchomosc-po-bylym-szpitalu-miejskim-w-bielawie.html.